‘Tache de Beauté’, 2018

Scroll down to content
06 Tache de Beauté, 2018 (20)
13c Tache de Beauté, 2018 (4)

NED – ‘Tache de Beauté’, maquette, 2018

Een experimentele stop motion- film wordt geprojecteerd op een glazen reflecterend ondergrond, waardoor er reflecterende projecties ontstaan. De film vertoont een beeld dat ons doet denken aan een zicht door een raam naar buiten.

De reflectie in de ruimte vertoont een anamorfose van het ‘buitenzicht’, deze reflectie doet denken aan de schaduwtekeningen en zonlicht-schakeringen die door een raamkader naar binnen vallen. De toeschouwer kijkt als het ware naar een door zonlicht veranderlijk buitenzicht, terwijl hij letterlijk wordt overgoten door schaduwtekeningen, zonlicht-schakeringen, reflecties.

ENG – ‘Beauty spot’, 2018, scale model, 2018

An experimental stop motion film is projected on a glass reflective surface, creating reflective projections.  The film shows an image that reminds us of an outside view through a window.

The reflection in the room shows an anamorphosis of the “outside view”, this reflection is reminiscent of the shadow drawings and sunlight shades that fall in through a window frame. The viewer looks at an outside view that is changeable by sunlight, while he is literally drenched in shadow drawings, sunlight shades, reflections.

4

NED – experimentele stop motion film, onderdeel van de installatie ‘Tache de Beauté’, 2018

De film om te gebruiken in de installatie ‘Taches de beauté’, is een experimentele stop motion- film, waar ik slechts één beeld gebruik om tot een film te komen.

Deze stop motion film is opgebouwd uit beelden ontstaan door experimentele beeldtechnieken: zoals een dj geluid muziek mixt, experimenteer ik met verschillende ondergronden, door- projecties, reflecties en overdub. Op deze manier wordt van eenzelfde afbeelding een reeks gemaakt, steeds met een kleine licht-, kleur- en vormnuance, om vervolgens een stop motionfilm te maken.

Door met één beeld te experimenteren tracht ik tijd, zonlicht- veranderingen, schaduw- aftekeningen, … op te roepen. Een beeld verandert door haar context, door de perceptie ervan door de lichtsituatie die steeds veranderlijk en ‘ontastbaar’ is.

Dit tracht ik te bereiken door te experimenteren door het beeld te projecteren op verschillende ondergronden: koper, aluminium, de binnenkant van een pan, … . Door deze beelden in een stop motion aan elkaar te breien ontstond er een film met lichte nuance van één beeld.

Om dit alles nog meer kracht bij te zetten gebruikte ik een term die gekend is in de hedendaagse muziekscene, namelijk ‘overdub’. Zoals een dj ga ik hier aan het werk. Ik projecteer het beeld op een videoscreen, dat ik tegelijkertijd film.
Door deze handeling meermaals te herhalen kom ik tot de gewenste film die tijd, zonlicht- veranderingen, schaduw- aftekeningen, … weet op te roepen.

ENG – experimental stop motion film, part of the installation ‘Tache de Beauté’, 2018

The film to use in the video installation ‘Taches de beauté’, is an experimental stop motion film, in which I use only one image to make a movie.

This stop motion film is made up of images created by experimental image techniques: comparable to a DJ who mixes music, I experiment with different surfaces, projections, reflections and overdub. So a series is made of the same image, always with a small light-, color- and shape- nuance, to make a stop motion film.

By experimenting with one image, I try to represent ‘time’, ‘sunlight changes’, ‘shadow drawings’, etc. An image changes because of its context, because of its perception, because of the light situation that is always changeable and ‘intangible’.

I try to achieve this by experimenting, by projecting the image on different surfaces: copper, aluminium, the inside of a pan, etc. By knitting these images together in a stop motion, a film is created with a slight nuance of one image.

Even more, I used a term that is known in the contemporary music scene, namely ‘overdub’. Like a DJ mixes his music, I project the image on a video screen, which I film at the same time.
By repeating this action several times, I come to the result I want, a film that represent time, sunlight changes, shadow drawings, …

%d bloggers liken dit: