‘Overdub’, 2018

Scroll down to content

NED – ‘Overdub’, 2018

Serie experimentele digitale foto’s

Beelden ontstaan door experimentele beeldtechnieken: zoals een dj geluid mixt, experimenteer ik met ‘(door – )projecties’, ‘reflecties’ en ‘overdub‘.

Ik experimenteer met mogelijkheden en beperkingen eigen aan fotografie, zoals: (over) belichting, reproductie van een foto, … .

Ook experimenteer ik met digitale beeldtechnieken door beelden te projecteren op verschillende ondergronden. Projecties en reflecties bekomen door te projecteren op een reflecterende en absorberende ondergrond, een goud geschilderd ruw papier, worden gefotografeerd. Op deze manier wordt van eenzelfde afbeelding een reeks gemaakt, steeds met een kleine licht-, kleur- en vormnuance.

Om dit alles nog meer kracht bij te zetten gebruik ik een term die gekend is in de hedendaagse muziekscene, namelijk ‘overdub‘. Zoals een dj geluid mixt, ga ik hier aan het werk. Ik projecteer de reeks nieuwe beelden op de de ruwe gouden ondergrond, dat ik fotografeer, opnieuw en opnieuw..

ENG – ‘Overdub’, 2018

Series of experimental digital photos

Images are created by experimental visual techniques: like a DJ mixes music with sound, I experiment with ‘through – projections’, ‘reflections’ and ‘overdub‘.

I experiment with possibilities and limitations specific to photography, such as: (over) lighting, reproduction of a photo, ….

I experiment with digital imaging techniques by projecting images on different surfaces. Projections and reflections obtained by projecting on a reflective and absorbent background, a gold painted crude paper, are photographed. So, a series is made from the same image, always with a small light, color and shape nuance.

And I used a term known in the contemporary music scene, namely ‘overdub‘. Like a DJ mixes his music. I project the series of new images onto the golden crude background, which I photograph again and again..

%d bloggers liken dit: