Cut the sun out of the frame

Scroll down to content

Annelies Van Camp

NED – In 1982 ben ik geboren te Bonheiden.  Momenteel woon en werk ik te Gent. In Sint Lukas Brussel heb ik een masterdiploma vrije beeldende kunsten optie experimentele kunsten behaald in 2005 en in 2003 een bachelor beeldhouwkunst in het KASK te Gent.

In Gent was ik lid van het kunstenaarsplatform NUCLEO, https://www.nucleo.be/artist/index/nl/90 , 2007-2014
In Hasselt ben ik in 2019 lid geworden van het kunstenaarsplatform YOC, https://yoc.today/portfolio/annelies-van-camp/

Mijn beeldend werk wordt gekenmerkt door een experimenteel karakter, waarbij verscheidene beeldtechnieken aan bod komen. Via installaties (video-installaties, lichtinstallaties, site specific-installaties), analoge en digitale fotografie, film, tracht ik de toeschouwer te doen stilstaan bij zijn beperkte waarneming.

CUT THE SUN OUT OF RHE FRAME

Een kritisch onderzoek over onze (beeld-)cultuur door te experimenteren met de mogelijkheden en beperkingen eigen aan hedendaagse beeldtechnieken.

Door beelden te creëren die de toeschouwer doen stilstaan bij zijn beperkte waarneming in het huidige digitale tijdperk.

Reflectie beeldend werk (2002 – 2020):

I. In onze waarneming steunen we op a priori kennis.  Ons kijkgedrag is gefabriceerd door ons brein.  De mens kan alleen waarnemen aan de hand van concepten die hijzelf heeft uitgedacht.  Beeldend werk dat vertrouwde beelden accentueert en/of manipuleert;  een  perceptie dwingt. 

II. Experimenteren met en over hedendaagse beeldtechnieken.  

III. Een ontastbaar beeld, een vluchtig beeld. Een fractie van een seconde gevangen.  Experimenten met en over ‘licht’.

IV. Reflectie versus realiteit.  Projecties op een glazen reflecterende ondergrond.  De reflectie is een anamorfose van de projectie.

V. Een digitaal beeld geprojecteerd op een automatisch draaiende glasconstructie.  Een draaiende ‘Laterna Magica’, geïnspireerd op oude goocheltechnieken, zoals Christiaan Huygens’ toverlantaarn en naar een experiment van Leonardo da Vinci.

ENG – I was born in 1982 in Bonheiden, Belgium. I currently live and work in Ghent. At Sint Lukas Brussels, I obtained a Masters Degree in Free Visual Arts, option Experimental Arts in 2005, and in 2003 a Bachelor’s degree in Sculpture at KASK in Ghent.

In Ghent I was a member of the artists’ platform NUCLEO,
https://www.nucleo.be/artist/index/nl/90 , 2007-2014
In Hasselt (Belgium) in 2019 I became a member of the artist platform YOC, http://yoc.today/portfolio/annelies-van-camp/

My visual work has an experimental character, in which various visual techniques are used. Through installations (video installations, light installations, site specific installations), analogue and digital photography, film, I try to make the viewer reflect on his limited perception.

CUT THE SUN OUT OF THE FRAME

A critical research on our (visual) culture by experimenting with the possibilities and the restrictions, specific to our contemporary imaging techniques.

Images that make the spectator dwell upon his restricted perception in the current digital age.

I. In our perception we tend to rely on a priori knowledge. Our way of perceiving is fabricated by our brain. Man can only perceive things based on concepts which he has thought up himself. Examples of installations that accentuate and/or manipulate well known images; to force a certain perception

II. Digital images by experimenting with and about contemporary imaging techniques

III. An intangible image, a fleeting image. A fraction of a second caught. Experiments with and about light

IV. Reflection versus reality. Projections on a glass reflective surface. The reflection is an anamorphosis of the projection.

V. A digital image projected on an automatically rotating glass structure. A spinning ‘laterna magica’, inspired by old magic techniques such as Christiaan Huygens’ magic lantern, and a Leonardo da Vinci experiment.

%d bloggers liken dit: