Cut the sun out of the frame

Scroll down to content

726b451f7f0aa186d9508815451920ab

In 1982 ben ik geboren te Bonheiden.  Momenteel woon en werk ik te Genk. In Sint Lukas Brussel heb ik een masterdiploma vrije beeldende kunsten optie experimentele kunsten behaald in 2005 en in 2003 een bachelor beeldhouwkunst in het KASK te Gent. In Gent was ik lid van het kunstenaarsplatform NUCLEO, https://www.nucleo.be/artist/index/nl/90 , 2007-2014
In Hasselt ben ik in 2019 lid geworden van het kunstenaarsplatform YOC,                          https://youngcollectors.be/portfolio/annelies-van-camp/
Mijn vorige website:
https://anneliesvancamp.blogspot.com

I was born In 1982 in Bonheiden, Belgium. I currently live and work in Genk. In Sint Lukas Brussels, I obtained a Masters Degree in Free Visual Arts, option Experimental Arts in 2005, and in 2003 a Bachelor’s degree in Sculpture at KASK in Ghent. In Ghent I was a member of the artists’ platform NUCLEO,
https://www.nucleo.be/artist/index/nl/90 , 2007-2014
In Hasselt (Belgium)) in 2019 I became a member of the artist platform YOC,                        https://youngcollectors.be/portfolio/annelies-van-camp/
My previous website:
https://anneliesvancamp.blogspot.com

Mijn beeldend werk wordt gekenmerkt door een experimenteel karakter, waarbij verscheidene beeldtechnieken aan bod komen. Via installaties (video-installaties, lichtinstallaties, site specific-installaties), analoge en digitale fotografie, film, tracht ik de toeschouwer te doen stilstaan bij zijn beperkte waarneming.
Kernbegrippen die mijn beeldend werk conceptueel onderbouwen zijn bijvoorbeeld: schaal; perceptie; a priori kennis; ruimte; ontastbaarheid; licht; determinisme; indeterminisme; projectie; reflectie; illusie; virtualiteit.

My visual work is characterized by an experimental character, in which various visual techniques are used. Through installations (video installations, light installations, site specific installations), analogue and digital photography, film, I try to make the viewer reflect on his limited perception.
Key concepts that underpin my visual work are for example: scale; perception; a priori knowledge; space; intangibility; light; determinism; indeterminism; projection; reflection; illusion; virtuality.

Perceptie vormt een basisthema in mijn werk. Via mijn werk tracht ik de manier waarop wij waarnemen te bevragen. Hierbij zal ik oorspronkelijke situaties manipuleren en/of accentueren. Gegevens waarop ik mijn ingrepen uitoefen kunnen gaan van de fysieke geaardheid van een bepaalde ruimte tot een banale alledaagse handeling. Kortom allerhande zaken vanuit onze directe omgeving waar wij niet altijd meer stil bij staan. Dingen waar wij zodanig vertrouwd mee zijn, dat wij ze niet meer ‘waarnemen, waarbij wij steunen op a priora kennis.

Perception is the basic theme in my work. Through my work, I try to question our way of perception. Hereby, I shall manipulate and/or accentuate the original situations.

Themes/situations which I manipulate, concern the physical appearance of a certain space, or even seemingly banal gestures; all things we don’t even notice anymore because of their banality, things we don’t actually ‘perceive’. Things we are supposed to know (a priori).

Met mijn recent beeldend onderzoek ‘Cut the sun out of the Frame’ tracht ik beelden te maken van hetgeen onvatbaar is. Licht, tijd, … het ontastbare vatten.
Ook onderzoek ik hier de kenmerken eigen aan de hedendaagse beeldcultuur en experimenteer ik met de mogelijkheden/ beperkingen eigen aan hedendaagse beeldtechnieken.  En onderzoek ik de betekenis van een beeld tijdens het digitale tijdperk. Begrippen zoals aura, projectie, reproductie, context, ea.

With my recent visual research “Cut the sun out of the Frame” I try to make images of the impossible. Light, time, … catching the intangible.
Here I also investigate the characteristics specific to contemporary visual culture and I experiment with the possibilities / limitations specific to contemporary visual techniques. And I investigate the significance of an image during the digital age. Concepts such as aura, projection, reproduction, context, etc.

De titel ‘Cut the sun out of the frame’ is een begrip gekend in fotografiehandboeken, aangezien de zon niet te fotograferen is, wordt er aangeraden deze weg te knippen uit het beeld. Het ontastbare, het waarachtige, het echte, Walter Benjamins ‘aura’… staat haaks tegenover beelden tijdens het huidige digitale tijdperk, waar fake nieuws, reproducties, fabrieks-vervaardigde voorwerpen, kunstmatig licht, sociale media… onze beeldcultuur vormen.

The title “Cut the sun out of the frame” is a well-known concept in photography manuals. Because the sun cannot be photographed, it is recommended to cut it out of the image. The intangible, the true, the real, Walter Benjamin’s “aura” … are contradictory to images in the current digital age, where fake news, reproductions, factory-made objects, artificial light and social media form our visual culture.

Bijvoorbeeld, bij recent werk maak ik van één beeld verschillende beelden door te experimenteren met verschillende (uitgevonden) beeldtechnieken.
En door te experimenteren met en over ‘licht’ tracht ik de toeschouwer te doen stilstaan bij het ontastbare.  Het subtiele optische spel dat het begrip licht met onze waarneming speelt, de gedaante van zonlicht, lichtinval van zonlicht in een ruimte, de complexiteit van de waarneming van het licht … een beeld dat steeds veranderlijk is proberen vangen.

For example, in recent work I make different images from one image by experimenting with different (invented) image techniques. And by experimenting with, and about “light”, I make the viewer focus on the intangible. The subtle optical play that the concept of light plays with our perception, the shape of sunlight, the incidence of sunlight in a space, the complexity of the perception of light.  Trying to capture an image that is constantly changing.

Experimenteren met de mogelijkheden en beperkingen eigen aan (hedendaagse) beeldtechnieken vormt een belangrijk ingrediënt van mijn beeldend werk. Het materiaalgebruik vormt een belangrijk onderzoek in mijn werk. Maar ook de materialen kunnen een deel van het werk worden en van hun normale eigenschappen worden onttrokken.  I.p.v. een projectie te tonen, toon ik een gigantische loop van een super 8 bandje, een filmbandje dat via verschillende spoelen geheel de ruimte aftast.

Experimenting with the possibilities and limitations of (contemporary) imaging techniques is an important ingredient of my visual work. The use of materials is an important investigation in my work. Materials can also become part of the work and be lifted out its original context. (Instead of showing a projection, I show a gigantic looped super-eight tape that finds its way through different spools attached to walls and corners of a certain room and therefore searches/ touches the space.)

Plus, zo is bijvoorbeeld de keuze van het soort ondergrond waarop ik mijn film projecteer ( bijvoorbeeld een glazen plaat, een draaideur, .een koperen plaat, ..) belangrijk.
Experimentele fotografie en film zijn beeldtechnieken die vaak aan bod komen, maar ook de ruimte/ de context waar mijn werk is in gepresenteerd vormt een deel van het desbetreffende werk.

Plus, for example, the choice of the type of surface on which I project my film (for example: a glass plate, a revolving door, a copper plate, …) is important. Experimental photography and film are visual techniques that are often used, but also the space / context in which my work is presented forms part of the work in question.

Zo leg ik in bestaande architectonische ruimten persoonlijke accenten, waardoor de ruimte gemanipuleerd wordt. Deze ‘bekende’ ruimte kent nu een niet objectieve gewaarwording, bevat sculpturale eigenschappen die zowel vertrouwdheid als verwondering oproepen. De relatie tussen de ruimte en de waarneming ervan wordt het onderwerp. De ruimte wordt het kijkobject.

In existent architectural spaces I add subtle, personal accents which manipulate the environment. This “known” space now has a non-objective sensation, contains sculptural qualities that evoke both familiarity and wonder. The relationship between space and its perception becomes the subject. The space becomes the viewing object.

Als ik gebruik maak van een werk dat los staat van de ruimte waar ik het in plaats, dan zal het onderwerp ook niet een vergezocht iets zijn, maar veeleer een onderwerp uit onze dagdagelijkse werkelijkheid. Dit dagdagelijkse thema kan dan wel vertrouwd zijn, maar de ontregelende, ongewone manier waarop ik het toon (een badkamer voor de helft rood overschilderd) of juist de schijnbare banaliteit van een handeling
(een videobeeld van een klimmuur met klimmer), zorgt voor een zekere spanning.

If I use a work that is separate from the space where I presente the work, then the subject will not be a far-fetched thing, but rather a subject from our daily reality. This ‘familiar’ environment, this familiar theme could be well-known, but the context it is shown in (for example: a bathroom painted one half red) or just the banality of a regular, seemingly normal scene (climber climbing a climbing-wall) cause a certain tension.

 

%d bloggers liken dit: