‘Mater Dei’, 2019

Scroll down to content
19b Mater Dei bijgesneden
IMG_1974
IMG_1972
IMG_1971
IMG_1969

NED – ‘Mater Dei # II’, ‘Trough Walls’, Yoc, Hasselt, 2020
‘Mater Dei’, ‘The Road is Clear’, In de Ruimte, Gent, 2019

Digitale afbeelding geprojecteerd op automatisch draaiende glasconstructie

Een digitale afbeelding van een verweerde bolvorm wordt geprojecteerd op een ronddraaiende glazen constructie, een draaiende ‘laterna magica’. Deze glazen constructie, geïnspireerd op oude goocheltechnieken waar een handgeschilderde afbeelding via een lens kan geprojecteerd worden in de ruimte, een voorloper op de diaprojector. Hoewel men ervan uitgaat dat deze is uitgevonden door Christiaan Huygens rond 1654, wordt er ook beweerd dat Leonardo da Vinci reeds een anderhalve eeuw voordien experimenteerde met deze ‘toverlantaarn’.

Zo ontwerp ik volgens principes van oude beeldtechnieken een glazen constructie waarop ik een digitale afbeelding projecteer. Een balk-vormige glazen constructie met daarin een diagonaal geplaatste glasplaat reflecteert het geprojecteerde beeld doorheen de ruimte in verschillende richtingen tegelijkertijd. Daar het geprojecteerde beeld reflecteert volgens de richting van het glas in de glasconstructie.

De verweerde bol uit de tuin mijn atelier binnengerold, doet me denken aan onze wereldbol. De verweerde steen met haar groenachtige bemoste uitstraling wordt bij deze een schaalvertaling van onze aarde. Door deze steen nog meer leven in te blazen door de elementen tijd & ruimte toe te voegen, doet deze lichtinstallatie ons denken aan ons zonnestelsel waar hemellichamen bewegen in elliptische banen rond de zon. Hemellichamen verschijnen en verdwijnen, een licht en schaduwspel wordt bekomen.

Tegelijkertijd doet het de toeschouwer stilstaan bij zijn beperkte waarneming van de werkelijkheid. Een werkelijkheid die door de mens tracht gevangen en gestuurd te worden. Allerhande complexe mechanismen en beeldtechnieken worden uitgedacht om een steeds veranderlijke werkelijkheid trachten te determineren en te presenteren.

Deze dubbelwerkelijkheid tonen en in vraag stellen vormt dan ook een belangrijk onderwerp van de installatie. Het gevaar schuilt er dus in dat een werkelijkheid wordt gemanipuleerd. Laat ons niet een werkelijkheid opgedwongen worden die niet de onze is!

ENG – ‘Mater Dei # II’, ‘Trough Walls’, Yoc, Hasselt, 2020
‘Mater Dei’, ‘The Road is Clear’, In de Ruimte, Gent, 2019

Digital image projected on automatically rotating glass construction

A digital image of a weathered spherical shape is projected onto a rotating glass structure, a rotating “laterna magica”. This glass construction, inspired by old magicians’ techniques, where a hand-painted image can be projected through a lens into the space, a precursor to the slide projector. Although it is believed that it was invented by Christiaan Huygens around 1654, it is also claimed that Leonardo da Vinci had been experimenting with this ‘magic lantern’ a century and a half before.

For example, I design a glass construction, based on the principles of old imaging techniques, on which I project a digital image. A box-shaped glass structure with a diagonal glass plate therein reflects the projected image through the space in different directions simultaneously. Because the projected image reflects according to the direction of the glass in the glass construction.

The weathered ball from the garden that rolled into my studio reminds me of our globe. The weathered stone with its greenish mossy appearance becomes a scaled down translation of our earth. By giving this stone even more life by adding the elements ‘time’ & ‘space’, this light installation reminds us of our solar system, where celestial bodies move in elliptical orbits around the sun. Celestial bodies appear and disappear, a light and shadow play is obtained.

At the same time it makes the spectator reflect on his limited perception of reality. A reality that seeks to be captured and directed by mankind. Complex mechanisms and imaging techniques are invented to try to determine and represent an ever-changing reality.

Therefore, showing and questioning this double reality is an important subject of the installation. It is a dangerous idea that a reality can be manipulated. Let us not be forced into a reality that is not ours!


http://sofiecrabbe.blogspot.com/2019/11/the-road-is-not-clear.html

TheroadGGTIFFGG4-1
%d bloggers liken dit: